Present ปาล์มโกลด์เด้นเทเนอร่า GT

Present ปาล์มโกลด์เด้นเทเนอร่าGT เวอร์ชั่นเต็ม

“ผมตั้งใจพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมของไทย เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดเมื่อเทียบกับพันธุ์การค้าอื่นทั่วโลก” นี่คือ………….ปฎิธานของอาจารย์ เอนก ลิ่มศรีวิไล เจ้าของสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมโกลด์เด้นเทเนอร่า นักปรับปรุงพันธุ์พืชดีเด่น ประจำปี 2553 จากสมาคมปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย ผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับปาล์มน้ำมันมานานกว่า 40 ปี.