ข่าวสารและกิจกรรม

g1

บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา จัดอบรมเกษตรกรผู้ขอทุนรอบปี2559-2560 เพื่อทดแทนการปลูกยางพาราเก่า

บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา จัดอบรมเกษตรกรผู้ขอทุนรอบปี2559-2560 เพื่อทดแทนการปลูกยางพาราเก่า ในโอกาสนี้ทางบริษัทได้ร่วมบรรยายการปลูกปาล์มน้ำมันการจัดการสวนปาล์มอย่างถูกวิธี รวมถึงการนำเสนอสายพันธุ์ปาล์มลูกผสมโกลด์เด้นฯ เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรหลายๆราย ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา ไว้ ณ โอกาสนี้  

f5

บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

วันที่ 18 สิงหาคม 59 สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีนายธาร นวลนึก ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน นายจรัญ จันทะโน เกษตรอำเภอพระแสง กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่อำเภอพระแสงให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยในงาน มีหน่วยงานส่วนราชการเข้าร่วมเป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการ รวมไปถึง บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม จำกัด ได้จัดนิทรรศการ นำเสนอความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน โดยการ ประสานงานจากนางสาวเรวดี อินทร์เมืองนักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการอำเภอพระแสง โดยในงานประกอบด้วยฐานเรียนรู้ 5 ฐาน คือ ฐานเรียนรู้ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน จากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ฐานเรียนรู้ที่ 2 การบริหารจัดการศัตรูพืช จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฐานเรียนรู้ที่ 3 การจัดการดินและปุ๋ย จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฐานเรียนรู้ที่ 4 การทำบัญชีครัวเรือน … Continue reading บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

s5

บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ได้เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

วันที่ 17 สิงหาคม 59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ปาล์มน้ำมัน) ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดย นางสาวกำไลทิพย์ เกษตรอำเภอบ้านนาเดิม เป็นประธานจัดงานและมีนายนันทวัฒน์ แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิมให้ความสนใจเข้าร่วม โดยในงานประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ มีหน่วยส่วนราชการเข้าร่วมเป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการการเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกรให้มีความเข้าใจถูกต้องในการพัฒนาอาชีพทางด้านเกษตร ในโอกาสนี้บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม จำกัด ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องปาล์มน้ำมันในครั้งนี้ด้วย โดยการประสานงาน จาก นางสาวนันทวัน วัฒนา นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้  

m1

บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ได้เข้าร่วมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

วันที่ 15 สิงหาคม 59 สำนักงานเกษตรอำเภอเคียนซาโดย นางราตรี วุฒิจันทร์ เกษตรอำเภอ เคียนซาจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีนายสุจินต์ นิลประดับแก้วผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน และมีนายอำเภอ รท. สมชาย เรืองจันทร์ พร้อมกับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเคียนซาให้ความสนใจเข้าร่วม โดยในงานประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ มีหน่วยงานส่วนราชการเข้าร่วมเป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการ บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม จำกัด ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องปาล์มน้ำมันในครั้งนี้ด้วย โดยการประสานงาน จาก นายญานณรงค์ หนูเจริญกุล นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการอำเภอเคียนซา และเครือข่ายศิษย์เก่า มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นางมิ่งมนัส สุภากร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราฏร์ธานี  

n4

บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ได้ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ “การปลูกปาล์มสมัยใหม่ ด้วยกลไกประชารัฐ” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สินค้า (ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง อ้อย)

เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ได้ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ “การปลูกปาล์มสมัยใหม่ ด้วยกลไกประชารัฐ” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สินค้า (ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง อ้อย) วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงพันธะสัญญาเปิดตลาดสินค้าน้ำมันปาล์มและเมล็ดในปาล์มน้ำมันตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน ตามคำเชิญของสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง โดยทางบริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มได้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้ร่วมงานได้สอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันและได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

v4

บริษัทโกลด์ออยล์ปาล์ม ได้ร่วมจัดงานเกษตรแฟร์ จ.พังงา ประจำปี2559

บริษัทโกลด์ออยล์ปาล์ม ได้ร่วมจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี2559 โดยความอนุเคราะห์สถานที่จากประธานสภาเกษตรกรพังงา ท่านธีรพงค์ และแปลงเพาะศรีสุขพันธ์ุปาล์ม ตัวแทนจำหน่ายกล้าปาล์มน้ำมันโกลด์เด้นฯ ในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆรวมถึงการจัดนิทรรศการของปาล์มน้ำมัน มีเกษตรกรสนใจจำนวนมาก บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม ถือโอกาสนำนิทรรศการไปจัดพร้อมทั้งแจกเอกสาร แนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจ ประกอบการตัดสินใจเลือกสายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ต่อไป    

01

โกลด์เด้นฯ พบประชาชน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ทางบริษัทโกลด์เด้นฯได้ร่วมประชุมหมู่บ้านกับหมู่ 7 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยความอนุเคราะห์จากท่านกำนันวิสุทธิ์ และผู้ประสานงานพี่ก้อย ศิษย์เก่าไส่ใหญ่ ในการประชุมมีชาวบ้านเข้าร่วมประมาณ150คน ทางบริษัทได้ส่วนักวิชาการเข้าไปนำเสนอพันธ์ุปาล์ม เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร รวมถึงการอธิบายการปลูกการดูแลรักษา รวมถึงวิธีการคัดเลือกต้นกล้า ที่เหมาะสมกับการปลูก ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านมาก ขาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้ปลูกรายใหม่และกำลังจะตัดสินใจในการเลือกสายพันธ์ุ ได้รับฟังข้อมูลพันธ์ุปาล์มน้ำมันโกลด์เด้นฯจากนักวิชาการ ทำให้ได้ความรู้และ เป็นแนวทางเลือก ในการตัดสินใจปลูกต่อไป    

c2

บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม ได้เข้าร่วมอบรมร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 27 ก. ค. 59 ที่ผ่านมาบริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม ได้เข้าร่วมอบรมร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยการเชิญของคุณยงยุทธ เหมทานนท์ หัวหน้าศูนย์ และคุณชัยวุฒิ เหมทานนท์ ในการอบรมมีเกษตรกรในตำบลทับปริกเข้าร่วม โดยมีปลัดอาวุโส อำเภอเมืองมาเปิดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ อาทิกรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ มาให้ความรู้ด้วย บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มได้ถือโอกาศนำต้นกล้าและเอกสารไปนำเสนอเพื่อเป็นพืชทางเลือกให้แก่เกษตรกร พร้อมทั้งมีนักวิชาการจากบริษัทให้ความรู้ คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับสายพันธุ์ปาล์ม และการดูแลรักษาลดต้นทุนเพิ่มมูลค่า อีกด้วย    

b2

บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มร่วมจัดงานเกษตรแฟร์สุราษฏร์ธานี

บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มร่วมจัดงานเกษตรแฟร์สุราษฏร์ธานี ในงานมีเกษตรกรให้ความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดี บางรายกำลังสนใจจะปลูก และยังไม่เลือกพันธ์ุปาล์มที่จะปลูก ได้ฟังและศึกษาคุณสมบัติจากนักวิชาการและป้ายนิทรรศการ ทำให้มีความสนใจปลูก บางรายก็สั่งจอง ปัจจุบันชาวบ้านมีความรู้และทันสมัยขึ้น พันธ์ุปาล์มโกลด์เด้นเข้ามาตอบโจทย์กับความต้องการของเกษตรกร และสภาพแวดล้อมในเมืองไทย เกษตรกรส่วนใหญ่ศึกษาก่อนปลูกเรื่องพันธ์ุ เมื่อได้มาศึกพันธ์ุปาล์มโกลด์เด้นก็ตรงใจ ขอบคุณที่ไว้วางใจโกลด์เด้นฯ    

a1

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่

บริษัทโกลด์เด้นฯและตัวแทนจำหน่าย คุณวิสิทธิ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรในจังหวัดพังงา เพื่อเพิ่มความรู้และสร้างความเชื่อมั่น เพราะเกษตรส่วนใหญ่เป็นผู้ปลูกปาล์มรายใหม่ซึ่งวิถีชีวิตเดิมเป็นยางพารา จึงยังขาดความรู้และวิธีการปฎิบัติที่ถูกต้องในเรื่องของปาล์มน้ำมัน ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย ออกตรวจเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี และได้ขอบคุณ ที่ซื้อพันธ์ุมาแล้วยังติดตามไม่ทอดทิ้ง ความมุ่งหวังของบริษัทฯ คืออยากให้เกษตรกรได้พันธุ์ปาล์มที่ดี มีการจัดการที่ถูกต้อง และได้ผลผลิตที่ดี สมกับที่ไว้วางใจเลือกใช้พันธ์ุปาล์มน้ำมันโกลด์เด้นฯ