ข่าวสารและกิจกรรม > การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

s__4956389 s__4956390 s__4956391 s__4956392 s__4956393 จัดโดยคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ วันที่ 23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมบุญสยาม  ในงานมี ดร. เอนก  ลิ่มศรีวิไล เจ้าของสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมโกลด์เด้นเทเนอร่า และ คณะกรรมการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมสัมมนา มีเกษตรกรจากหลายจังหวัด รวม  180  คน เข้าร่วมรับฟัง  มีการบรรยายเรื่อง การจัดการสวนปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำสวนปาล์ม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่  การบรรยายเรื่อง การตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดย พาณิชย์จังหวัดกระบี่ และการบรรยายเรื่องแนวทางการพัฒนาการตัดปาล์มคุณภาพที่ถูกต้องเพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มที่สูงขึ้น โดยการบรรยายของคณะกรรมการสภาเกษตรกรแห่งชาติ