ข่าวสารและกิจกรรม > บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

วันที่ 18 สิงหาคม 59 สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 โดยมีนายธาร นวลนึก ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน นายจรัญ จันทะโน เกษตรอำเภอพระแสง กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่อำเภอพระแสงให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยในงาน มีหน่วยงานส่วนราชการเข้าร่วมเป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการ รวมไปถึง บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม จำกัด ได้จัดนิทรรศการ นำเสนอความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน โดยการ ประสานงานจากนางสาวเรวดี อินทร์เมืองนักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการอำเภอพระแสง โดยในงานประกอบด้วยฐานเรียนรู้ 5 ฐาน คือ ฐานเรียนรู้ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน จากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ฐานเรียนรู้ที่ 2 การบริหารจัดการศัตรูพืช จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฐานเรียนรู้ที่ 3 การจัดการดินและปุ๋ย จากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฐานเรียนรู้ที่ 4 การทำบัญชีครัวเรือน จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ฐานเรียนรู้ที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง จากนายบุญนำ พนารักษ์ เจ้าของ ศพก. อำเภอพระแสง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) หมู่ที่ 6 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 f10 f11