ข่าวสารและกิจกรรม > บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ได้เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

วันที่ 17 สิงหาคม 59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ปาล์มน้ำมัน) ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดย นางสาวกำไลทิพย์ เกษตรอำเภอบ้านนาเดิม เป็นประธานจัดงานและมีนายนันทวัฒน์ แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิมให้ความสนใจเข้าร่วม โดยในงานประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ มีหน่วยส่วนราชการเข้าร่วมเป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการการเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกรให้มีความเข้าใจถูกต้องในการพัฒนาอาชีพทางด้านเกษตร ในโอกาสนี้บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม จำกัด ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องปาล์มน้ำมันในครั้งนี้ด้วย โดยการประสานงาน จาก นางสาวนันทวัน วัฒนา นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

 

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7