ข่าวสารและกิจกรรม > ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่

บริษัทโกลด์เด้นฯและตัวแทนจำหน่าย คุณวิสิทธิ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรในจังหวัดพังงา เพื่อเพิ่มความรู้และสร้างความเชื่อมั่น เพราะเกษตรส่วนใหญ่เป็นผู้ปลูกปาล์มรายใหม่ซึ่งวิถีชีวิตเดิมเป็นยางพารา จึงยังขาดความรู้และวิธีการปฎิบัติที่ถูกต้องในเรื่องของปาล์มน้ำมัน ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย ออกตรวจเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี และได้ขอบคุณ ที่ซื้อพันธ์ุมาแล้วยังติดตามไม่ทอดทิ้ง ความมุ่งหวังของบริษัทฯ คืออยากให้เกษตรกรได้พันธุ์ปาล์มที่ดี มีการจัดการที่ถูกต้อง และได้ผลผลิตที่ดี สมกับที่ไว้วางใจเลือกใช้พันธ์ุปาล์มน้ำมันโกลด์เด้นฯ

 

a4 a3 a2 a1