ข่าวสารและกิจกรรม > รรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “กว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันพันธุ์ไทย”

บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “กว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันพันธุ์ไทย” โดย ดร.เอนก ลิ่มศรีวิไล วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นความรู้แก เกษตรกรไทยค่ะ