บทความ > โกลด์เด้นเทเนอร่า (Golden Tenera) – กรมวิชาการเกษตร