ผลิตภัณฑ์ของเรา > เมล็ดพันธุ์ (seeds)

เมล็ดพันธุ์ (seeds)

เมล็ดพันธุ์ (seeds)
-ควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การเลือกแม่พันธุ์ พ่อพันธุ์
ที่ผ่านเกณฑ์มาตราฐานสากล และผ่านการจดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
-มีกระบวนการคลุมช่อดอกและผสมเกสรเพื่อป้องกันการปนเปื่อนจากเกสรอื่น
-ทุกเมล็ดผ่านการป้องกัน กำจัดเชื้อราและแบตทีเรีย
-การขนส่งใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มป้องกันความเสียหายหน่ออ่อน

 

 

-สายพันธุ์ KB-Golden Tenera ราคาจำหน่ายเมล็ดละ 35 บาท
-สายพันธุ์ KB4-Golden Tenera ราคาจำหน่ายเมล็ดละ  45 บาท

บรรจุถุงละ 210 เมล็ด (100 เมล็ดแถม 5 เมล็ด),  กล่องละ 10 ถุง (2,100 เมล็ด)