ผลิตภัณฑ์ของเรา > ต้นกล้าอนุบาลแรก (Pre-Nursery)

ต้นกล้าอนุบาลแรก (Pre-Nursery)

Pre-Nursery (ต้นกล้าอนุบาลแรก)
-ใช้ระยะเวลาเลี้ยงดู 3 เดือน มีการให้ปุ๋ยและน้ำตามหลักวิชาการและคัดต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์และผิดปกติออกเพื่อคัดต้นกล้าที่มีความสมบูรณ์ที่สุด พร้อมสำหรับการส่งมอบเพื่อนำไปลงแปลงอนุบาลหลัก

-สายพันธุ์ KB-Golden Tenera ราคาจำหน่ายต้นละ 55 บาท