ผลิตภัณฑ์ของเรา > สายพันธุ์ KB4 Golden Tenera

สายพันธุ์ KB4 Golden Tenera

คุณสมบัติ

  • ให้ผลผลิตมากกว่า 6ตัน / ไร่ / ปี
  • เนื้อหนากะลาบาง ผลยาวใหญ่ และให้เปอร์เซ็นน้ำมันสูง 28%
  • ความสูงเฉลี่ยต่อปี 40-60 เซนติเมตร (เก็บเกี่ยวสะดวก)
  • ทนแล้งนาน 90วัน ยังให้ผลผลิตต่อเนื่อง
  • เป็นเอกชนรายแรกที่ได้รับการรับรองให้เป็นพันธุ์แนะนำจากกรมวิชาการเกษตร
  • มีงานวิจัยต่อเนื่อง เช่น การวิจัยเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อพันธุ์ปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิตและเปอร์เซ็นน้ำมัน

ต้นกล้าพร้อมปลูก อายุต้นกล้า 8-14 เดือน สายพันธุ์ KB4-Golden Tenera ราคาต้นละ 200 บาท

IMG_8123