ข่าวสารและกิจกรรม > งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

บริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์มจำกัด ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการทางการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยการเชิญของคุณลือชา อุ่นยวน เกษตรกรดีเด่นสาขาการทำสวน และสำนักงานเกษตรอำเภอชัยบุรี โดยมีท่านรองผู้ว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอชัยบุรี นายอำเภอ ราชการ พนักงาน ในงานมีการนำสินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกร ในอำเภอชัยบุรี โดยแยกออกเป็น 4 ตำบลประกอบด้วย ตำบลไทรทอง สองแพรก ชัยบุรี ไทรทอง รวมไปถึงมีการประกวดสิ้นค้าทางการเกษตร เช่น ทะลายปาล์ม กล้วยหอม กล้วยน้ำว้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการต่างๆมาจัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกร เช่น.กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาวิจัยเขต7 ธนาคารออมสิน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กรมชลประธาน กรมปศุสัตว์ สำนักงานตรวจบัญชี และศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฏร์ธานี เป็นต้น ที่สำคัญสำนักงานเกษตรอำเภอชัยบุรี ยังจัดฐานการเรียนรู้ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ถึง5 ฐาน ฐานที่1 การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน 2. การทำปุ๋ยหมักและการใช้ปุ๋ยตามค่าของดิน 3. การทำบัญชีในการประกอบอาชีพ 4. เรียนรู้การปลูกมะนาวและกล้วยหอม 5. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ในส่วนบริษัทโกลด์เด้นออยล์ปาล์ม ได้รับเกียรติ ให้จัดนิทรรศการปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ลูกผสมโกลด์เด้นเทเนอร่า ปาล์มพันธุ์ไทยมาตรฐานสากล โดยการจัดงานครั้งนี้มีเกษตรกรสนใจ เข้าชมนิทรรศการและอบรมมากกว่า 500 คน

เรายินดีให้คำแนะก่อนและหลังการขายตลอดไปครับสนใจติดต่อศูนย์ใกล้บ้านท่าน …..
แปลงเพาะนครศรีฯ 081-857-1209 082-169-2329
แปลงเพาะสุราษฎร์ธานี (บางสวรรค์) 081-946-9373 080-145-2367
แปลงเพาะตราด 082-200-2484 080-677 8800
แปลงเพาะหนองคาย 081-857-0811 095-517-4529
#ปาล์มพันธุ์ดี #มาตรฐานระดับโลกโดยมืออาชีพ #โกลด์เด้นออยล์ปาล์ม

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี 4 คน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ผลไม้ และ อาหาร

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ต้นพืช, ผลไม้, ตาราง และ อาหาร

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นพืช

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, อาหาร