เกี่ยวกับเรา

DSC00962_resizeIMG_0425_resizeIMG_0401_resize
pg
เกิดมาจากโครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันในประเทศไทย เพื่อหาเชื้อแม่พันธุ์ดูร่า (Dura) ที่มี ผลผลิตสูง และพ่อพันธุ์พิสิเฟอร่า (Pisifera) ที่ดีมีประวัติที่มาชัดเจนสําหรับผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสม เทเนอรา (Tenera) D x P ที่ให้ผลผลิตผลปาล์มสด (Fresh Fruit Bunch ; FFB) สูงสุดต่อไร่ต่อปีและมี เปอร์เซ็นต์น้ํามันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) ที่หีบสกัด ณ โรงงานได้สูงสุด (% Oil Extraction Rate ; %OER) โดยเฉพาะมีความสามารถปรับตัวได้ดีให้ผลผลิตสม สม่ำเสมอในสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่มี ช่วงฤดูแล้งนาน 60–90 วัน โดยใช้ฐานพันธุกรรมจากปาล์มน้ำมันลูกผสมที่มีผลผลิตสูง 280-350 กิโลกรัม/ ต้น/ปีมีเปอร์เซ็นต์น้ํามันต่อทะลายปาล์ม (%O/B) สูง 30%–32% และฐานพันธุกรรมที่มีลักษณะเตี้ย ผ่าน ขบวนการขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Cloning) จากประเทศมาเลย์เซียและได้นํามาปลูกทดสอบ ในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2535 ในสภาพที่มีฤดูแล้งนาน 60–90 วันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ (พ.ศ.2542) จดบันทึกข้อมูลสถิติของผลผลิตเมื่ออายุ 3 ปี (พ.ศ.2538) จนถึงปัจจุบัน
(พ.ศ.2554) จดทะเบียนต้นแม่พันธุ์และต้นพ่อพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว ต้นแม่พันธุ์จาก Clone A และ B จํานวนรวม 75 ต้น และพ่อพันธุ์ Pisifera จํานวน 20 ต้น ในปีพ.ศ. 2548สําหรับต้นพ่อพันธุ์ จาก Clone C และ D นั้น อยู่ในขั้ นตอนรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกต้น สายพันธุ์แม่พันธุ์ดูร่า (Dura) ได้มาจากฐานพันธุกรรมของ ก. Ulu Remis Deli Dura (URD) ข. Banting Deli Dura (BD) สายพันธุ์พ่อพันธุ์พิสิเฟอร่า (Pisifera) ได้มาจากฐานพันธุกรรมของ ก. SP 540 Pisifera (Derived) ข. Dumpy Pisifera

about-01-rz01.jpg
about-02-rz.jpg
about-03-rz.jpg