ประวัติ อาจารย์ อเนกลิ่มศรีวิไล

ประวัติการทำงาน

-กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนสุราษฎ์ จำกัด (พ.ศ.2517-2535)
-หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่สินเกษตร (พ.ศ.2523-ปัจจุบัน)
-หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลด์เด้นเทเนอร่า (พ.ศ.2547-ปัจจุบัน)
-กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออยล์ปาล์มโคลนส์ จำกัด (พ.ศ.2548-ปัจจุบัน)
-เลขานุการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2532-2546)
-อดีตกรรมการหอการค้าจังหวัดกระบี่
-คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (พ.ศ.2546-ปัจจุบัน)
-คณะกรรมการบริหารปาล์มน้ำมันกระบี่ (Krabi Oil Palm Board) (พ.ศ.2547-2550)
-คณะทำงานจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาและขยายพันธุ์ปาล์ม (พ.ศ.2547-ปัจจุบัน)
-ที่ปรึกษาชุมนุมสหการณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ จำกัด (พ.ศ.2547-ปัจจุบัน)
-คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มจังหวัดกระบี่ (พ.ศ.2548-ปัจจุบัน)
-ที่ปรึกษาสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด (พ.ศ.2549-ปัจจุบัน)
-คณะวิจัยโครงการวิจัยเกษตรเชิงพานิชย์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงปาล์มน้ำมันแบบก้าวกระโดด
(Fast track oil palm breeding) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2550-2554)
-ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.2550-ปัจจุบัน)
-ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารปาล์มน้ำมันกระบี่ (Krabi Oil Palm Board) (ปัจจุบัน)
-คณะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (พ.ศ.2551-ปัจจุบัน)
-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (พ.ศ.2550-ปัจจุบัน)
-คณะกรรมการพิจารณารับรองมาตราฐานคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรม (สกัดน้ำมันปาล์ม) (ปัจจุบัน)

ด้านวิทยากร

วิทยากรการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาปาล์มน้ำมัน
โดยสำนักงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2531
บรรยายพิเศษ การดูแลจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ให้นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลาศรีนครินทร์ พ.ศ.2535
วิทยากรอบรมเรื่องปาล์มน้ำมัน ให้สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ของสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งประเทศไทย
วิทยากรเรื่องปาล์มน้ำมัน ให้สมาชิกและเกษตรกร ของชุมนุมสหการณ์นิคม จังหวัดกระบี่
วิทยากรบรรยายเรื่อง “การสะท้องปัญหาในอดีตและการพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันเพื่อการผลิต และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร”ในการสัมนา “ทิศทางการพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันเพื่อความมั่งคั่งของเกษตรกร” จัดโดยชมรมสื่อมวลชนเกษตรกรแห่งประเทศไทย
วิทยากรเรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ให้กับพนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง ที่ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานประจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วันที่ 13 กันยายน 2550
วิทยากรงานประชุมวิชาการ สวทช.ประจำปี 2550 เรื่องการผลักดันอุตสาหกรรม การผลิตไบโอดีเซลอย่างยั่งยืน วันที่ 30 มีนาคม 2550
ร่วมประชุมการสัมนาอนาคตปาล์มน้ำมันของไทย และเป็นผู้อภิปรายการสัมนาแนวคิดการปลูกปาล์มน้ำมันและการสนับสนุน จัดโดยคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วิทยากรในงานประชุมใหญ่ ของสมาคมปรังปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย (สปขท)เรื่องพืชกับวิกฤติพลังงาน วันที่ 12 ธันวาคม 2550
อาจารย์พิเศษบรรยายแก่นิสิตปริญญาโท ภาควิชาพืชไร่นา คณะ เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) วิชา นักปรับปรุงพันธุ์พืชชั้นสูง ปีการศึกษา 2549-ปัจจุบัน

 

 

ประสบการณ์ที่งาน

พ.ศ.2515 -ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำสวนปาล์มน้ำมัน ที่จังหวัดกระบี่
พ.ศ.2516 -ฝึกงานที่สมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทย
-รับจัดสวน (Landscape) ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พ.ศ.2517 -ฝึกงานและทำงานกับบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำมันและสวนปาล์มจำกัด
-ผู้จัดการบริษัท สวนสุราษร์ จำกัด (ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ 2,200 ไร่)
ทำงานที่บริษัท สวนสุราษฎร์ จำกัด ตั้งแต่ พ.ศ.2517-2535 รวม 18 ปี
พ.ศ.2521 -ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันและนำแม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน
จากประเทศมาเลเซียเข้ามาปลูกในประเทศไทย ที่บริษัท สวนสุราษฎร์ จำกัด
พ.ศ.2525 -เริ่มทำสวนปาล์มน้ำมันและยางพาราในพื้นที่ 630 ไร่ เป็นของตนเอง
พ.ศ.2540 -เริ่มพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันจนกระทั้งปัจจุบัน
โดยการคัดเลือกฐานพันธุกรรมพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตสูงมาก
มาผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ปาล์มลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูงมาก ในสายพันธุ์ “โกลด์เด้นเทเนอร่า” (Golden Tenera)
พ.ศ.2548-ปัจจุบัน -เริ่มก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลด์เด้นเทเนอร่า เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสม สายพันธุ์ “โกลด์เด้นเทเนอร่า”
ปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
ลูกผสมเพื่อจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมคุณภาพสูงให้กับเกษตรกร

 

ผลงานในปัจจุบัน

-ปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสายพันธุ์ “โกลด์เด้นเทเนอร่า” โดยวิธีการปรับปรุงพันธุ์และ คัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ในปีะเทศไทยซึ้นได้รับการขึ้นทะเบียนต้นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร
สามารถผลิตปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูงและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของประเทศไทย
-ปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสายพันธุ์ “โกลด์เด้นเทเนอร่า” (ซึ้งได้รับการขึ้นทะเบียนต้นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ จากกรมวิชาการเกษตร) จากปาล์มน้ำมันคู่ผสมหมายเลข 17 ให้เป็นพันธุ์แนะนำ ปาล์มน้ำมันลูกผสม พันธุ์โกลด์เด้นเทเนอร่า กระบี่1 (Golden Tenera Krabi1)ซึ่งได้รับการรับรองพันธุ์จากคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
-ร่วมคณะวิจัยโครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบก้าวกระโดด โดยสำนึกงานพัฒนาการวิจัยทางการเกษตร(องค์การมหาชน) สวก. เพื่อร่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันงานวิจัยพันธุ์ปาล์มน้ำมันของไทยให้เท่าเทียมกับประเทศคู่แข่งโดยมีเป้าหมายหลักเป็นการเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรให้สูงมากกว่า 5 ตัน/ไร่/ปี

cup

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และบทความ

1. รับรางวัลนักปรับปรุงพันธุ์พืช (Breeder) ดีเด่น ประจำปี 2553 จาก สามาคมนักปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย (สปขท.) วันที่ 8 ธันวาคม 2553
2. รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประเภทเกษตรกร ประจำป พ.ศ. 2553 จากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 7 มกราคม 2554
3. รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 จากสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะนักปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน (ภาคเอกชน)จากกรมวิชาการเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

g1
g3
g2
g4